Algemene voorwaarden

Software licentie:

1) De opdrachtgever koopt het recht van gebruik (licentie) van de beschreven software. Per machine dient er overeenstemming bereikt te worden met AMKO-Engineering, en eventueel een nieuwe licentie aangekocht te worden. 

AMKO-Engineering behoudt intellectueel eigendom over de geleverde software en de daarin verwerkte functies. De geleverde software bevat beveiliging welke het zonder toestemming vermenigvuldigen wordt verhinderd. Deze beveiliging wordt gekoppeld aan de hardware.

De door AMKO-Engineering geschreven besturing en software zijn juridisch beschermd onder de Wet Auteursrecht(Aw). AMKO-Engineering behoud het exclusieve recht tot publicatie en verveelvoudiging van de geleverde software (artikel 1 Aw).

Bij levering door middel van tussenhandelaar, ontvangt de service verlenende partij een kopie van de geleverde software voor service doeleinden. Deze kopie is exclusief voor diagnose stelling en service. De verleende kopie dient niet verveelvoudigd te worden en onder afdoende beveiliging opgeslagen te worden.

Eventuele wijzigingen aan de software dienen overeengestemd te worden met AMKO-Engineering. Bij ongeautoriseerde wijziging vervalt de service en product garantie.

Wanneer de software in specifiek in opdracht van de klant is ontworpen koopt de klant het alleen recht op de klant/machine specifieke delen van de software voor een overeen te stemmen periode, met een maximale duur van 4 jaar.

Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal 1 maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 50.000,-. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor

bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste 3 maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, en zal Opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.

8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen,1 jaar.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.